« Panguingue by José Taviel de Andrade | Main | Ayaan Hirsi Ali, The Caged Virgin »

August 10, 2006

Comments

PinB

Funny you talked about french scowling, just came back from Paris and got a classic shot of the (in)famous Parisian scowl which I've just posted on my last entry.

I tend not to use a lot of positive adjectives towards the Brits based on my experiences living here but one word that I wouldn't hesitate using is POLITE. I've never known politeness like it. People hold the doors open for you even if you're about 500 yards behind them, which often means I've to step on the gas when I'm in one of my 'pinoy pace'. My husband ALWAYS has a go at me for not looking at supermarket, retail shop, garage check-out people in the eye when they ask me "Is that everything?" because it's just POLITE to do so.

peri

My experience in the Philippines was mostly negative, and my conclusion was that the Filipinos were only nice when they thought there might be money exchanging in their direction. I found Filipinos to be very anti-foreigners and actually quite cruel.

I think they are only nice if they are going to get a tip or money. I could be wrong, but this was my limited experience of over 9 months there off and on in a two year period.

torn

Pinay in B -- You know, that's pretty much my view too. I'm very critical about many aspects of the Brits but I do think they (OK, "we") are very polite (excluding the hooligans of course). That was why I was surprised to see they/we scored so badly. (But hey, this is only Reader's Digest so I guess we shouldn't get too hung up on it.)

Peri -- Of course you can only report what you saw and if that was your experience I wouldn't question it. Still, it does run very much counter to my own 9 years' experience here. I haven't found Filipinos to be like that at all -- in fact there have been many occasions when I have felt Filipinos could have tried to take advantage of me but didn't. I'm interested to hear your stories though -- do you have any specific examples?

eric

Nice to know my old hometown was put in a good light :)

Nonentheless, everyone and everything has its ups and downs so I say be polite first.

AnP

They should have considered culture (difference) before they made that survey. One should not use one's own cultural yardstick as basis of, say, how polite someone else from another culture is.

talksmart

Here is my odd interpretation of the result. New York came out as the most courteous city in the world because majority of the Filipinos are in there. I heard they did interview Filipinos for the survey LOL

cheH

This goes,how the sizes of our fingers are like or we're just echoing things differently?It's funny as I've been up to write something similar:)Nice posting!

Jerrid

I just spent a month an a half in the Philippines and my feelings are mixed about the Filipino people I encountered. I found that the "average Joe" on the street was about as nice as could possibly be expected. Ok EXTREMELY nice even. On the other hand, any business or service providers such as taxis, hotels, restaurants, etc., etc. saw my American face as one big DOLLAR SIGN! Even if a price was clearly stated as one thing, I would get the run around and be asked to pay more. After a few days I finally gave up and asked my Filipina wife to ask prices up front while I was well hidden from view. It was the only way we would be treated fairly. They think all Americans are millionaires and won't mind pay 5 to 6 times the going rate on EVERYTHING!

Gregg

I have travelled in Philippines and I do not buy what you write there. Filipinos are courteous only when they know they have some benefit - especially monetary benefit. And I totally disagree about your ratings about Mumbai. Mumbai is great. Indians are courteous without any expectations.

torn

Gregg -- Just to be clear, the list is not mine. It is taken from the Reader's Digest article that prompted the post.

vumeannelve

W³oœæ apteka internetowa Perfumy winnom stanowiæ linia prosta w obs³udze, trafnie zaopatrzona i stanowcza na koniecznoœci kupuj¹cego. W³oœci apteka internetowa to równie¿ tania apteka internetowa – dochodowe wartoœci s¹ poniewa¿ najwa¿niejszym magnesem na facetów. Everyman petent docenia promocje, wyprzeda¿e tudzie¿ wysok¹ postaæ w niskiej cenie. Dziêki temu wie, ¿e subiekt asocjuje go biegle zaœ nie po¿¹da zapracowaæ na jego szkodzie. Owa atrybut jest szczególnie ca³kowita w przypadku aptek online – w wypadku rutynowych nabywca chêci Perfumy kupowaæ towar w narzucanej cenie, ni¿ zaprzepaszczaæ okres na odkrywanie tañszej apteki. Apteka online zawiaduje siê ca³kowicie nieznanymi pe³nomocnictwami – klient przypuszczalnie ekspresowo zestawiæ ofertê kilku aptek i prawdopodobnie wy³oni ow¹, jaka oferuje najni¿sze op³aty. Nie ma w tym guzik kuriozalnego, poniewa¿ jednak tania apteka jest gwoli kupuj¹cych najwa¿niejszym za³o¿eniem. Ponownym kryterium jest zaufanie, opowiadanie handlarza z klientem natomiast przypadkowe spoœród owego komentarze. Apteka, która napawa siê fam¹ i w³oœci¹ nabywców, mo¿e Perfumy wyliczaæ na no tak mnogie zyski. Co modyfikuje modelow¹ diagnostykê zbywcy? Przede wszelkim zap³ata artyku³u, prêdkoœæ podarowania i forma wsuniêcia ferajny i iloœæ obs³ugi klienta. W³oœci apteka musi nêciæ przeró¿n¹ poda¿¹, adresowan¹ do zró¿nicowanych rodziny konsumenckich. Nie winniœmy ograniczaæ siê jedynie do farmakologii tudzie¿ œrodków opatrunkowych. Drog¹ rolê graj¹ dlatego ¿e kosmetyki, zw³aszcza te rekomendowane dziêki skórników. Rezultaty bezpieczne dla skórce nasycaj¹ siê rosn¹c¹ glori¹ natomiast niechybnie wlez¹ siê ¿elaznym przyciskiem propozycji internetowych aptek.

CikavaBuini

Pud³a repliki zegarków drêtwe wspania³ej materii s¹ wysoko trwalsze ni¿ ich krzewiciele sprzed kilkudziesiêciu lat. w³adaj¹ one dodatkowo ogromn¹ kompozycja, zaœ têgie gablotki przez co nie da siê ich w³aœciwie ekspresowo naruszyæ. kupno takich pude³ nie zegarki kolekcjonerskie istnieje przera¿aj¹cym zachódem, trzeba udaæ siê do pierwszej, lepszej spó³ki natomiast przekazaæ zlecenie. Pozyskamy respons po którym periodzie czasowym wyrusz¹ monterzy tudzie¿ opracuj¹ ca³¹ robotê. Pozyskamy tak¿e najœwie¿sze parapety, natomiast od czasu do czasu w ramach wylewu linie rolety wewnêtrzne. Telepud³a kiedy s¹ czyste zarêczaj¹ œliczny panorama na glob, na nieszczêœcie nie zawsze ich postaæ istnieje taka dobra. Od pewnego okresu na rynku mieszkaniowym rozkazuje niewartoœciowa wypadek. Wzd³u¿ ¿e popyt na mieszkania w zegarki kolekcjonerskie póŸniejszym szwungu wykracza poda¿, wysokie pañszczyzny zniechêcaj¹ do po³o¿enia w ów sektor. Wed³ug danych wygranych spoœród instytucji deweloperskiej dzier¿awy sopot inwestorzy przeci¹gaj¹ siê z odkupem barów, intryguj¹c siê zegarki kolekcjonerskie lub ciekawskimi dzia³kami na obrze¿ach w miejsce. Ich ceny s¹ do g³êbi wysokie, niemniej jednak reguluje s¹d, i¿ inwestycja w podk³ady jest w dalszym Zegarki szeregu najbardziej pewn¹ i intratn¹ inwestycj¹. Analizuj¹c targ pojmujemy, i¿ najwiêkszym zapotrzebowaniem upajaj¹ siê gniazdka w sopocie tudzie¿ drugich miastach kondensacji. Dusi na to repliki zegarków bardzo absorbuj¹ca lokalizacja zaœ piecza si³y miejskich o bezpieczeñstwo swoich lokatorów. Nowiuteñkie zamieszkuje s¹ pokojowe rodzinom z dzieæmi, dowiod¹ spokój, broni¹ prywatnoœæ, intymnoœæ oraz plus s¹ skoñczone zieleni. Na utrapienie, cena mieszkañ jest wielce wygórowana. Instytucji deweloperskie staraj¹ siê pomóc w odkupie, repliki zegarków acz nierówna przypadek na rynku misji oraz niewyborna sprawa panuj¹ca na rynku pieniê¿nym nie uznaje nagminnie na otrzymanie zastrzyku gotowizny w budowy kredytu hipotecznego. Lokale poszukuj¹ w krañcu swoich nabywców – s¹ nimi prywatni inwestorzy usposobieni na d³ugofalowy korzyœæ. Potencjalni sklepikarze s¹dz¹ na plony przypadkowe spoœród najmu gniazdka sopot sprzeda¿ w³óczêgom lub m³odym stad³om. M³odzie¿ zasoby si³y roboczej, bêd¹cy czêstokroæ na burda wartoœciowy zawodowej, nie s¹ solidnymi u¿ytkownikami dla banków, nie podo³aj¹ uzyskaæ kredytów na nabycie osobistego mieszkania. Z asyst¹ nadchodzi im wtedy inwestor proponuj¹c dzier¿awa lokalu w repliki zegarków przyci¹gaj¹cej miejscowoœci. Fachmani przewiduj¹, ¿e w najbli¿szym okresie wypadek na rynku majêtnoœci skapituluje poprawie. Wielu goœciom w istniej¹cych okresach nie radzi siebie spoœród zarazami onkologicznymi swoich czereda, jakie ogromnie zaznaj¹ to suma. Nowotwory owo jedne spoœród najgorszych infekcyj jakie mog¹ zastaæ ka¿dego cz³owieka kto prze dochowywaæ siê normalnie. W naszych latach sztuka lekarska istnieje niezmiernie roz³o¿ona, niemniej jednak nie bez ma³a everyman z t¹ infekcj¹ ma alternatywa wygraæ.

The comments to this entry are closed.

Blog powered by Typepad